HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
BS GLIWICE F/RUDZINIEC
UL. GLIWICKA 21
48 8457 0008-2011-0091-2345-0001
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ
NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2016/2017

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

15 września 2016 godz. 17.00Zebranie z rodzicami

17 listopada 2016 godz.17.00

Konsultacje

12 stycznia 2017 godz.17.00

Zebranie z rodzicami. Podsumowanie pracy szkoły za I semestr.

30 marca 2017 godz. 17.00

Konsultacje

18 maja 2017 godz. 17.00

Zebranie z rodzicami.

Dyrektor,Rada Pedagogiczna,Rada Rodziców

wychowawcy klas oraz nauczyciele (przedmiotowcy)

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

wychowawcy klas oraz nauczyciele (przedmiotowcy)

wychowawcy klas oraz nauczyciele (przedmiotowcy)

DNI WOLNE

DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

14 października

04 stycznia

05 stycznia

05 kwietnia

02 maja

27 maja

Dyrektor nadmienia, iż w te dni wolne będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Lista dzieci zakwalifikowanych do II oddziału przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych do II oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2015/2016

I okres rekrutacji

l.p

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Rok urodzenia

Rok urodzenia

1

Aksiński Kacper

2011

2

Bronikowski Szymon

2011

3

Erle Wiktor

2011

4

Fiot Karolina

2011

5

Gruchman Szymon

2011

6

Jagusz Bartosz

2011

7

Łyda Zofia

2011

8

Mika Aleksandra

2011

9

Misała Kacper

2011

10

Misała Łukasz

2011

11

Piper Antoni

2011

12

Piper Martyna

2011

13

Sobieraj Jacek

2011

14

Wiszniowski Paweł

2011

15

Fuchs Dorian

2012

16

Goik Julia

2012

17

Grobosz Rozalia

2012

18

Nowak Aleksandra

2012

19

Pietrzyk Dominik

2012

20

Urbanek Milena

2012

21

Wesołowski Franciszek

2012

22

Wyciślok Zofia

2012

23

Żmijewski Błażej

2012

24

Bronikowska Natalia

2013

25

Kloj Szymon

2013

Lista dzieci 5-letnich zakwalifikowanych do I oddziału przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.

 1. Akcińska Natalia

 2. Blajsz Mateusz

 3. Bochniak Olga

 4. Bytomski Dominik

 5. Bytomski Jan

 6. Cymorek Łukasz

 7. Gold Karolina

 8. Herdzik Jakub

 9. Kępka Dominik

 10. Mentek Marta

 11. Nawara Grzegorz

 12. Piechaczek Natalia

 13. Wożniczek Mateusz

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM

Drodzy Rodzice.

Dyrektor SP w Bojszowie zaprasza na szkolenie organizowane przez naszą placówkę w ramach Programu “SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.
Szkolenie połączone jest z sesją warsztatową zatytułowane “Bezpieczny pobyt dziecka z cukrzycą w placówce oświatowej.” Podczas którego przekazana zostanie niezbędna wiedza na ten temat a także praktycznie przeprowadzona symulowana akcja udzielania pomocy w przypadku hipoglikemii.

Szkolenie rozpocznie się  9 kwietnia o godz.14.30.

Serdecznie zapraszamy.

KIERMASZ WIELKANOCNY

Rada Rodziców wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im.J.Bema zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY,który będzie  w świetlicy wiejskiej 15 marca o godz. 15.00.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BOJSZOWA I OKOLIC NA PRZEPYSZNE CIASTA ZAKUPY ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB.

życzenia-wielkanocne-741

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

w Gminie Rudziniec

na rok szkolny 2015/2016

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadziła zmiany w systemie oświaty i doprecyzowała zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół. Kryteria i terminy rekrutacji zostały określone w statutach szkół podstawowych.

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2015 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 15.05.2015 r. składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, to pierwszeństwo będą miały dzieci, które w procesie rekrutacji uzyskają najwięcej punktów zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły – 3 punkty,

 • miejsce pracy rodzica kandydata w obwodzie szkoły – 2 punkty,

 • zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec – 1 punkt.

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

w Gminie Rudziniec na rok szkolny 2015/2016

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) wprowadziła zmiany w systemie oświaty i doprecyzowała zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 • Do 6 marca 2015 roku rodzice/opiekunowie składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału (druk deklaracji u dyrektora przedszkola lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 • Od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r. rodzice/opiekunowie składają wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału wraz z załącznikami (druk wniosku, z załącznikami, u dyrektora przedszkola/szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 –cio letnie i starsze zamieszkałe na terenie Gminy Rudziniec.

 • W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z w/w ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

  • są wychowywane przez samotnego rodzica,

  • są objęte pieczą zastępczą.

Jeżeli po I etapie nadal będą wolne miejsca, pierwszeństwo będą miały dzieci które spełniły w/w kryteria, a nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc w innych przedszkolach/oddziałach Gminy Rudziniec.

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, pierwszeństwo będą miały dzieci, które w II etapie rekrutacji uzyskają najwięcej punktów, spośród niżej wymienionych kryteriów:

 • dziecko w wieku 4 lat (liczy się rok kalendarzowy) – 6 punktów,

 • dziecko dwóch pracujących lub studiujących rodziców/opiekunów- 5 punktów,

 • dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie której – 4 punkty,

znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub

w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi oddział przedszkolny.

 • korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej – 3 punkty,

lub pobieranie zasiłku rodzinnego na dziecko

 • dziecko, które w danym przedszkolu ma rodzeństwo – 2 punkty,

 • dziecko, którego rodzic pracuje lub na terenie Gminy Rudziniec – 1 punkt.

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane dzieci z terenu Gminy Rudziniec, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc w innych przedszkolach/oddziałach Gminy Rudziniec, a następnie pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 • Do godz. 14:00 dn. 17.04.2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Do 24.04.2015 r. – potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

 • Do godz. 14:00 dn. 19.06.2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Lista kandydatów przyjętych do II oddziału przedszkolnego

Lista kandydatów przyjętych do II oddziału przedszkolnego

2014/15

Postępowanie uzupełniające

l.p

Nazwisko i imię

Rok urodzenie

Rok urodzenia

Rok urodzenia

1

Aksiński Kacper

2011

2

Nawara Grzegorz

2010

3

Wysiślok Zofia

2012

Wykonanie witryny - Strony Internetowe dla Szkół i Edukacji - LevelIT | Obsługa Informatyczna - Administracja Serwerów | Pomoc w prowadzeniu Zamówień Publicznych