Site Overlay

Charakterystyka placówki

Charakterystyka placówki

           Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema jest placówką oświatową położoną we wsi Bojszów, gmina Rudziniec, powiat gliwicki. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Bojszowa i Łączy (miejscowości oddalonej ok. 5 km ).  Młodzi łączanie są dowożeni autobusem gimnazjalnym, który wozi starszą młodzież do gimnazjum w Rudzińcu.

Szkoła w Bojszowie prawdopodobnie została zbudowana w okresie międzywojennym, ok. roku 1925. W 1986 roku postanowiono rozbudować i zmodernizować budynek. W czerwcu 1994 roku zakończono rozbudowę i oddano nową szkołę do użytku. Latem 2011 r. stara część budynku szkoły została odnowiona – nowy dach, nowe ściany i tynki. Wakacje 2015 r. to już całkowita rewolucja – szkoła została poddana termomodernizacji: nowa instalacja elektryczna, oc, odnowione wszystkie pomieszczenia, korytarze, wymienione okna, ocieplone mury. Zewnętrznie przepięknie została pomalowana, w kolorach Pszczółki Mai.

           W roku szkolnym 2015/16 naukę w klasach I – VI pobiera uczniów 92 (7oddziałów, w tym dwie klasy II). Placówka nasza prowadzi również 2 oddziały przedszkolne:

I oddział – zerówka liczy 18 dzieci (pięcio- i sześciolatki)

II oddział – małe przedszkole liczy 24 dzieci (trzy- i czterolatki).

         W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć ( 13 pełnozatrudnionych i 9 niepełnozatrudnionych) oraz 7 osób związanych z działalnością administracyjno-gospodarczą. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 8 pedagogów. Od kilku lat szkoła umożliwia studentom odbycie praktyk pedagogicznych. W roku szkolnym 2014/2015 do “pracy przyszłego nauczyciela” przyjęliśmy studentkę Studium fur das Lehramt na Grund-, Haupt- und Werkrealschulen an der Padagogischen Hochschule Karlsruhe, pochodzenia niemieckiego, która co roku nas odwiedza, gdyż bardzo związała się z nami, z polską szkołą.

W placówce wyodrębnione zostały zespoły wychowawcze: zespół nauczania zintegrowanego, zespół dydaktyczno-wychowawczy oraz zespół ds ewaluacji wewnętrznej. Pracuje równieżkoordynator ds bezpieczeństwa.

          Uczniowie klas I -VI uczą się 2 języków: niemieckiego i angielskiego. Na terenie naszej placówki oferujemy  zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej i świetlicowe.  W ramach godzin “karcianych” nauczyciele prowadzą również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, komputerowe, sportowe, j. obcych, matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, muzyczne, plastyczne, biblioteczne. Prowadzimy także kurs tańca nowoczesnego oraz naukę gry na gitarze. Uczniowie mogą także skorzystać z porad pedagoga, a w  wolnych chwilach … odwiedzić bibiotekę.

           Placówka oświatowa w Bojszowie zapewnia swoim wychowankom dobre warunki nauczania, gdyż posiada dobrze wyposażone pomieszczenia dla uczniów klas IV – VI , 4 klasy edukacji wczesnoszkolnej, pracownię matematyczno-komputerową (każdy uczeń ma swoje stanowisko przy komputerze). Niektóre klasy zaopatrzone zostały w projektory multimedialne oraz tablice interaktywne. Oprócz tego zajęcia dla uczniów naszej szkoły odbywają się na  sali gimnastycznej, w sali religijnej, sali audiowizualnej. Uruchomiony jest także gabinet profilaktyczny (lekarski), w którym nasi wychowankowie mogą korzystać z pomocy logopedy i pedagoga szkolnego. Posiadamy też pomieszczenie, tak zwane “Rekwizytornia pomocy dydaktycznych” – tam gromadzimy pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy w ramach udziału w projektach unijnych. Na terenie szkoły  prowadzi również swą działalność biblioteka szkolna . Osobne sale tworzą: I oddział przedszkolny i II tzw.”Małe przedszkole”.

       Bardzo ważną rolę w odpowiednim zabezpieczeniu warunków dla uczniów dojeżdżających i nie tylko – pełni stołówka szkolna, w której wydaje się obiady dla ok. 99 % dzieci. Z posiłku korzystają także nauczyciele oraz personel niepedagogiczny. Wszyscy uczniowie szkoły korzystają na przerwach śniadaniowych z ciepłej herbaty oraz darmowego “białego mleka”.

Po lekcjach mogą wziąć udział w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań lub skorzystać z opieki na świetlicy szkolnej. Nauczyciele realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo, toteż dzieci chętnie uczęszczają na kolejne dodatkowe wybrane przez siebie zajęcia, na których mogą przygotowć się do konkursu, sprawdzianu, odrobić zadanie, poprawić złą ocenę lub po prostu być pod opieką nauczyciela.
     Teren wokół budynku szkolnego jest bardzo duży, ale … zagospodarowany. Mamy 2 boiska: do piłki nożnej i do siatkówki. Przy boiskach zamontowaliśmy ławki (pomagali rodzice). Mamy cichą nadzieję, że w przyszłości powstanie hala sportowa. Mieszkańcy już wystosowali pismo w tej sprawie do WŁADZ Gminy Rudziniec.W październiku 2010 r.  teren został zmodernizowany. Powstał plac zabaw dla maluchów, czyli dzieci od lat 3 do 7 lat.  Rada Sołecka Bojszów sfinansowała projekt placu zabaw oraz urządzenia stojące na placu. Bardzo się cieszymy z  pomocy.Od strony frontowej, przed budynkiem rosną od kilku lat drzewka i krzewy. Jest także miejsce postojowe (parking dla samochodów rodziców, którzy dowożą dzieci przedszkolne). Ten “pomysł”  także finansowo pokryła Rada Sołecka Bojszów.
     Jednym ze standardów określających funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Co roku bierzemy udział w Dożynkach Wiejskich Sołectwa Bojszów.Wraz z Radą Rodziców od kilku lat co roku organizujemy Spotkania Opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka. Każdego roku społeczność szkolna i  Rada Rodziców zaprasza środowisko lokalne na Festyn Rodzinny lub Kiermasze Świąteczne. Dochód finansowy przeznaczamy na: dofinansowanie wycieczek szkolnych, udział dzieci w konkursach przedmiotowych, zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

W takiej małej wsi, jak Bojszów, szkoła staje się swego rodzaju centrum kulturalnym, miejscem, gdzie od czasu do czasu można bezpośrednio obcować z różnymi ludźmi, np. lekarzami, artystami – malarzami, rzeźbiarzami i ich twórczością. Dowodem na to są zapiski, zdjęcia umieszczone w kronice szkolnej.

 
Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook