Site Overlay

Koncepcja Pracy Szkoły

             W ogromie zadań i odpowiedzialności – pamiętamy o uczniu .

Każdą decyzję, jaką podejmujemy, jest skierowana na realizację celu „głównego”, a mianowicie – właściwe i możliwie najlepsze wykształcenie i wychowanie naszych uczniów. Planowanym i nadrzędnym celem wychowawczym, który jest realizowany przez wszystkich nauczycieli naszej placówki, jest pomoc w wyrównywaniu szans życiowych dziecka wywodzącego się ze środowiska wiejskiego. Kierujemy się priorytetowymi zadaniami, jakie sobie wytyczyliśmy, a mianowicie:

organizujemy kształcenie (nauczanie, wychowanie) zapewniające wszechstronny rozwój

każdego ucznia,

dbamy o estetyczny wygląd szkoły i jej terenu,

zapewniamy bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć na terenie szkoły,

 w zakresie opieki tworzymy ciekawe formy zajęć i dbamy o prawidłową organizację dowożenia

dzieci z Łączy do naszej placówki,

współpracujemy z rodzicami w aspekcie uświadamiania potrzeb rozwojowych dziecka,

    +   integrujemy rodziców i środowiska miejscowości Bojszów i Łącza,

reprezentujemy placówkę na zewnątrz, w kontaktach ze środowiskiem, organem prowadzącym,

dbamy o dobry poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły,

diagnozujemy pracę placówki.

Jesteśmy szkołą   :

publiczną dysponującą wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,

bezpieczną i przyjazną dla ucznia,

pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentu,

prowadzącą szeroki zakres działalności lekcyjnych i pozalekcyjnych – nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia,

zapewniającą równość szans, poszanowania godności i praw każdego człowieka, uczącą

  demokratycznego rozwiązywania problemów,

dążącą do poznawania świata, kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury

  europejskiej,

wspierającą duch partnerstwa między wszystkimi jej klientami,

  +  umożliwiającą dokonywania wyboru przez nauczyciela jak i ucznia.

Nasza placówka to miejsce, gdzie nauczyciele i rodzice tworzą dla uczniów środowisko do wszechstronnego i osobowego rozwoju w wymiarze: intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, etycznym i duchowym. W ciągu ostatnich lat pracowaliśmy nad podniesieniem „jakości” naszego absolwenta.

 Uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Bojszowie:

– umie komunikować się werbalnie i niewerbalnie,

– potrafi kierować rozwiniętą sferą uczuć i emocji,
– rozwija sferę duchową,

– rozwija się intelektualnie,

– dostrzega przydatność swojej edukacji,

– dba o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

– dba o higienę osobistą, jak również otoczenia,

– zna swoją wartość,

– potrafi współdziałać w grupie,

– odróżnia dobro od zła,

– kształci wolę,

– pozytywnie jest nastawiony do świata zewnętrznego.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook