Site Overlay

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. GEN. J. BEMA W BOJSZOWIE

(SPECYFIKA SZKOŁY ORAZ ZALECENIA WYTYCZNYCH MEN, MZ, i GIS od 1 WRZEŚNIA 2020).

Organizacja zajęć/pracy

 

w Szkole Podstawowej

im. gen. J. Bema w Bojszowie

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych tylko przy drzwiach wejściowych:

– oddziały przedszkolne wchodzą drzwiami środkowymi,

– klasa V wchodzi drzwiami lewa strona budynku i udaje się do wydzielonej dla nich szatni.

– klasy I, II, III, IV i VI wchodzą drzwiami prawa strona budynku

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon).

Szkoła posiada 2 termometry bezdotykowe i dezynfekuje je po użyciu w danej grupie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury. Jeżeli pomiar wynosi 38 stopni lub więcej należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pedagoga I piętro), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Wprowadza się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:

– w czasie przerw klasy I -III przebywają na piętrze (mogą te klasy mieć inną godzinę przerwy) a klasy IV – VI na parterze.

Wyznacza się pomieszczenia do prowadzenia zajęć:

– klasy I – III w swoich pomieszczeniach I piętro,

– klasa V zajęcia w klasie j. niemieckiego,

– klasa IV zajęcia w klasie polonistycznej,

– klasa VI zajęcia w klasie przyrodniczej.

Zajęcia na boisku prowadzimy często, ale w wyznaczonych przez nauczycieli miejscach.

Zajęcia świetlicowe będą się odbywać w klasie informatycznej. Uprawnieni do korzystania ze świetlicy są przede wszystkim dzieci rodziców systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem epidemii.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Klasom I, II, III, IV i VI udostępnia się korzystanie z szatni co drugi boks. Klasa V korzysta z szatni przy gabinecie p. woźnego. Jest umieszczony środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Nauczyciele realizujący zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

Ustalają w których pomieszczeniach odbywają się zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciel/bibliotekarz upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Możemy zapewnić uczniom korzystanie z dystrybutora wody pitnej pod nadzorem opiekuna.

Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Bojszowie

Przy wejściu głównym (drzwi środkowe) umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły ( w ważnych sprawach lub nagłych wypadkach) dezynfekują dłonie, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

Gastronomia w Szkole Podstawowej im. gen. J. Bema w Bojszowie

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna/2 pomieszczenia i kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:

– jest zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. oraz są zapewnione środki ochrony osobistej,

– jest utrzymywana wysoka higiena stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higiena osobista.

Korzystanie z posiłków odbywa się w 2 miejscach/pomieszczeniach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo/3 tury:

– 2 oddziały przedszkolne

– klasy I-III

– klasy IV-VI

Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone po każdej grupie.

 

Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.

Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) są usunięte z obszaru sal jadalnych i wydawane są bezpośrednio przez obsługę.

W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Bojszowie

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Wyznacza się (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie/gabinet pani intendentki (I piętro na przeciwko sekretariatu), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

a) Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

b) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

c) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowaniu się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będziemy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i będziemy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości zwrócimy się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook